Frankreich - Korsika

 

Korsika, eine wunderbare Insel!